Náboženské texty v češtině

Obsah:

Bible (ekumenická)
- Starý zákon
- Nový zákon
Korán

Bible (ekumenická)

Starý zákon

1. Mojžíšova (Genesis) (GN)
2. Mojžíšova (Exodus) (EX)
3. Mojžíšova (Levitikus) (LV)
4. Mojžíšova (Numeri) (NU)
5. Mojžíšova (Deuteromium) (DT)
Jozue (JOZ)
Soudců (SD)
Rut (RT)
1. Samuelova (1S)
2. Samuelova (2S)
1. Královská (1KR)
2. Královská (2KR)
1. Paralipomenon (1PA)
2. Paralipomenon (2PA)
Ezdrášova (EZD)
Nehemiášova (NEH)
Ester (EST)
Job (JB)
Žalmy (Z)
Přísloví (PR)
Kazatel (KAZ)
Píseň Šalomounova (PIS)
Proroctví Izaiáše (IZ)
Proroctví Jeremiᚠ(JR)
Pláč Jeremiášův (PL)
Proroctví Ezechiele (EZ)
Proroctví Daniele (DA)
Proroctví Ozeáše (OZ)
Proroctví Joele (JL)
Proroctví Amosa (AM)
Proroctví Abdiáše (ABD)
Proroctví Jonáše (JON)
Proroctví Micheáše (MI)
Proroctví Nahuma (NA)
Proroctví Abakuka (ABK)
Proroctví Sofoniáše (SF)
Proroctví Aggea (AG)
Proroctví Zachariáše (ZA)
Proroctví Malachiáše (MAL)

Nový zákon

Evangelium Matouše (MT)
Evangelium Marka (MK)
Evangelium Lukáše (Lk)
Evangelium Jana (J)
Skutkové Apoštolů (SK)
Římanům (R)
1. Korintským (1K)
2. Korintským (2K)
Galatským (GAl)
Efezským (EF)
Filipenským (FP)
Kolossenským (KO)
1. Tesalonickým (1TE)
2. Tesalonickým (2TE)
1. Timoteovi (1TM)
2. Timoteovi (2TM)
Titovi (TT)
Filemonovi (FM)
Židům (ZD)
Jakuba (JK)
1. Petra (1PT)
2. Petra (2PT)
1. Jana (1J)
2. Jana (2J)
Třetí Jana (3J)
Judy (JUd)
Zjevení Jana (ZJ)

Korán

001 - Oteviratelka knihy (Al-Fátiha) [7 veršů]
002 - Kráva (Al-Baqara) [286 veršů]
003 - Rod ‘Imránův (Ál ‘Imrán) [200 veršů]
004 - Ženy (Al-Nisa´) [176 veršů]
005 - Prostřený stůl (Al-Má´ida) [120 veršů]
006 - Dobytek (Al-An‘ám) [165 veršů]
007 - Rozpoznání (Al-A‘ráf) [206 veršů]
008 - Kořist (Al-Anfál) [75 veršů]
009 - Pokání (At-Tauba) [129 veršů]
010 - Jonᚠ(Junes) [109 veršů]
011 - Húd (Húd) [123 veršů]
012 - Josef (Jusof) [111 veršů]
013 - Hrom (Al-Ra‘d) [43 veršů]
014 - Abraham (Ibráhím) [52 veršů]
015 - Al-Hidžr (Al-Hidžr) [99 veršů]
016 - Včely (An-Nahl) [128 veršů]
017 - Noční cesta (Al-Isrá´) [111 veršů]
018 - Jeskyně (Al-Kahf) [110 veršů]
019 - Marie (Marjam) [98 veršů]
020 - Tá Há (Tá Há) [135 veršů]
021 - Proroci (Al-Anbijá´) [112 veršů]
022 - Pou (Al-Hadž) [78 veršů]
023 - Věřící (Al-Mu´minún) [118 veršů]
024 - Světlo (An-Núr) [64 veršů]
025 - Spásné zjevení (Al-Furkán) [77 veršů]
026 - Básníci (Al-Šu‘ará´) [227 veršů]
027 - Mravenci (An-Naml) [93 veršů]
028 - Příběh (Al-Kasas) [88 veršů]
029 - Pavouk (Al-‘Ankabút) [69 veršů]
030 - Byzantinci (Al-Rúm) [59 veršů]
031 - Luqmán (Luqmán) [34 veršů]
032 - Padnutí na zem (Al-Sadžda) [30 veršů]
033 - Spojenci (Al-Ahzáb) [73 veršů]
034 - Sabá (Saba´) [54 veršů]
035 - Stvořitel (Fáter) [45 veršů]
036 - Já sín (Já sín) [83 veršů]
037 - Stojící v řadách (As-Sáfát) [182 veršů]
038 - Sád (Sád) [88 veršů]
039 - Skupiny (Al-Zumar) [75 veršů]
040 - Skupiny (Gháfer) [85 veršů]
041 - Byli učiněny srozumitelnými (Fussilat) [54 veršů]
042 - Porada (Aš-Šúra) [53 veršů]
043 - Zlaté ozdoby (Az-Zuchrof) [89 veršů]
044 - Dým (Ad-Duchán) [59 veršů]
045 - Klečící (Ad-Džáthija) [37 veršů]
046 - Přesypy (Al-Ahkáf) [35 veršů]
047 - Muhammad (Muhammad) [38 veršů]
048 - Úspěch (Al-Fath) [29 veršů]
049 - Komnaty (Al-Hudžurát) [18 veršů]
050 - Qáf (Qáf) [45 veršů]
051 - Běžící (Az-Záriját) [60 veršů]
052 - Hora Sinaj (At-Túr) [49 veršů]
053 - Hvězda (An-Nadžm) [62 veršů]
054 - Měsíc (Al-Qamar) [55 veršů]
055 - Milosrdný (Ar-Rahmán) [78 veršů]
056 - Nezvratná událost (Al-Waki‘a) [96 veršů]
057 - Železo (Al-Hadíd) [29 veršů]
058 - Hádka (Al-Mudžádala) [22 veršů]
059 - Shromáždění (Al-Hašr) [24 veršů]
060 - Zkoušená (Al-Mumtahana) [13 veršů]
061 - Sevřený šik (Al-Saf) [14 veršů]
062 - Pátek (Al-Džumu‘a) [11 veršů]
063 - Pokrytci (Al-Munafiqun) [11 veršů]
064 - Vzájemné klamání (Al-Taghabon) [18 veršů]
065 - Rozvod (At-Talák) [12 veršů]
066 - Zákaz (At-Tahrím) [12 veršů]
067 - Království (Al-Molk) [30 veršů]
068 - Núm (Al-Qalam) [52 veršů]
069 - Nevyhnutelná (Al-Háqa) [52 veršů]
070 - Stupně (Al-Ma‘áredž) [44 veršů]
071 - Noe (Núh) [28 veršů]
072 - Džinnové (Ad-Džin) [28 veršů]
073 - Zahalený (Al-Muzzamel) [20 veršů]
074 - Rouchem přikrytý (Al-Muddathir) [56 veršů]
075 - Zmrtvýchvstání (Al-Qijáma) [40 veršů]
076 - Člověk (Al-Insán) [31 veršů]
077 - Vysílané (Al-Mursalát) [50 veršů]
078 - Zvěst (Al-Naba´) [40 veršů]
079 - Vytrhující (Al-Názi‘át) [46 veršů]
080 - Zakobonil se (‘Abasa) [42 veršů]
081 - Svinutí (At-Takwír) [29 veršů]
082 - Rozpuknutí (Al-Infitár) [19 veršů]
083 - Zkracující míru (Al-Mutaffifín) [36 veršů]
084 - Rozštěpení (Al-Inšiqáq) [25 veršů]
085 - Souhvězdí (Al-Burúdž) [22 veršů]
086 - Noci putující (At-Tarek) [17 veršů]
087 - Nejvyšší (Al-A‘lá) [19 veršů]
088 - Zahalující (Al-Ghášija) [26 veršů]
089 - Úsvit (Al-Fadžr) [29 veršů]
090 - Město (Al-Balad) [20 veršů]
091 - Slunce (Aš-Šams) [15 veršů]
092 - Noc (Al-Lajl) [21 veršů]
093 - Denní jas (Al-Duha) [11 veršů]
094 - Otevření (Aš-Šarh) [8 veršů]
095 - Fikovník (At-Tín) [8 veršů]
096 - Kapka přilnavá (Al-‘Alaq) [19 veršů]
097 - Úradek (Al-Qadar) [5 veršů]
098 - Jasný důkaz (Al-Bajjina) [8 veršů]
099 - Zemětřesení (Al-Zalzala) [8 veršů]
100 - Pádící (Al-‘Ádiját) [11 veršů]
101 - Roztříštění (Al-Qari‘a) [11 veršů]
102 - Rozmnožování (Al-Takáthor) [8 veršů]
103 - Osud (Al-‘Asr) [3 verše]
104 - Pomlouvač (Al-Humaza) [9 veršů]
105 - Slon (Al-Fíl) [5 veršů]
106 - Kurajšovci (Qurajš) [5 veršů]
107 - Podpora (Al-Má‘ún) [7 veršů]
108 - Hojnost (Al-Kawthar) [3 verše]
109 - Nevěřící (Al-Káfirún) [6 veršů]
110 - Vítězná pomoc (An-Nasr) [3 verše]
111 - Palmová vlákna (Al-Masad) [5 veršů]
112 - Upřímnost víry (Al-Ichlás) [4 verše]
113 - Záře jitřní (Al-Falak) [5 veršů]
114 - Lidé (An-Nás) [6 veršů]