Bible ekumenická

Starý zákon

1. Mojžíšova (Genesis) (GN)
2. Mojžíšova (Exodus) (EX)
3. Mojžíšova (Levitikus) (LV)
4. Mojžíšova (Numeri) (NU)
5. Mojžíšova (Deuteromium) (DT)
Jozue (JOZ)
Soudců (SD)
Rut (RT)
1. Samuelova (1S)
2. Samuelova (2S)
1. Královská (1KR)
2. Královská (2KR)
1. Paralipomenon (1PA)
2. Paralipomenon (2PA)
Ezdrášova (EZD)
Nehemiášova (NEH)
Ester (EST)
Job (JB)
Žalmy (Z)
Přísloví (PR)
Kazatel (KAZ)
Píseň Šalomounova (PIS)
Proroctví Izaiáše (IZ)
Proroctví Jeremiáš (JR)
Pláč Jeremiášův (PL)
Proroctví Ezechiele (EZ)
Proroctví Daniele (DA)
Proroctví Ozeáše (OZ)
Proroctví Joele (JL)
Proroctví Amosa (AM)
Proroctví Abdiáše (ABD)
Proroctví Jonáše (JON)
Proroctví Micheáše (MI)
Proroctví Nahuma (NA)
Proroctví Abakuka (ABK)
Proroctví Sofoniáše (SF)
Proroctví Aggea (AG)
Proroctví Zachariáše (ZA)
Proroctví Malachiáše (MAL)

Nový zákon

Evangelium Matouše (MT)
Evangelium Marka (MK)
Evangelium Lukáše (Lk)
Evangelium Jana (J)
Skutkové Apoštolů (SK)
Římanům (R)
1. Korintským (1K)
2. Korintským (2K)
Galatským (GAl)
Efezským (EF)
Filipenským (FP)
Kolossenským (KO)
1. Tesalonickým (1TE)
2. Tesalonickým (2TE)
1. Timoteovi (1TM)
2. Timoteovi (2TM)
Titovi (TT)
Filemonovi (FM)
Židům (ZD)
Jakuba (JK)
1. Petra (1PT)
2. Petra (2PT)
1. Jana (1J)
2. Jana (2J)
Třetí Jana (3J)
Judy (JUd)
Zjevení Jana (ZJ)